HomeOver onsSocial BusinessSociale mediaCommunity managementBasismarketing MKBBlogBlog archief
Interim Intelligence
De basis voor social business
Wie zijn wij?
Contact
Klanten
Diensten
Tarieven
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Interim Intelligence

  
Interim Intelligence KvK Zuidwest-Nederland 24439787
 

Artikel 1: Definities
1.a Onder "Opdrachtgever" wordt verstaan diegene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 
1.b Onder "Opdrachtnemer" wordt verstaan diegene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, hierna te noemen Interim Intelligence.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op door Interim Intelligence aangeboden producten, goederen en diensten.
2.b Interim Intelligence wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoop-voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.c Interim Intelligence heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.
 
2.d Afwijkende voorwaarden en/of wijzigingen in de overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk voor een bepaalde opdracht zijn overeengekomen.
2.e Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zal blijken te zijn of toepassing mist, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
 
3.a Alle offertes van Interim Intelligence zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 
3.b Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt (briefing)
3.c Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
3.d Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.e Een opdracht komt tot stand door:
- het retourneren van een door beide partijen getekende opdrachtbevestiging
 
- het verlenen van een mondelinge opdrachtbevestiging die door Interim Intelligence eenzijdig schriftelijk of per e-mail zal worden bevestigd.
 
 
Artikel 4: Prijs
 
4.aAlle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.b Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Interim Intelligence, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.c Interim Intelligence heeft het recht meerwerkzaamheden, die plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen.
 
 
4.d Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn bijkomende kosten, zoals (extra) reis-, parkeer- en verblijfkosten, (extra) besprekingen, huur van locatie en apparatuur, kosten voor het voorbereiden van presentaties en eventuele (andere) onvoorziene kosten die Interim Intelligence moet maken, niet in de vermelde prijs inbegrepen. 
4.e Kosten voor verkeer op zoekmachines dienen door Opdrachtgever direct met de betreffende zoekmachine te worden afgerekend. Interim Intelligence is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet tijdig voldoen van deze verkeerskosten door Opdrachtgever.
4.f Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor voltooiing van de dienstverlening, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren voordoen, heeft Interim Intelligence het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
 
 
Artikel 5: Uitvoering
5.a Interim Intelligence zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Interim Intelligence zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
5.b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interim Intelligence aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, tijdig aan Interim Intelligence worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Interim Intelligence zijn verstrekt, heeft Interim Intelligence het recht uitvoering van het project of werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.c Interim Intelligence heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
 
5.d Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Interim Intelligence zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 
5.e Interim Intelligence zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 
5.f Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, levert het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst geen wanprestatie van Interim Intelligence op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 
5.g Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Interim Intelligence een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 
5.h Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Interim Intelligence verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.
 
 
Artikel 6: Rapportage en Oplevering
6.a Rapportering geschiedt in het Nederlands tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
 
6.b Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De termijn is indicatief.
 
6.c Indien Interim Intelligence verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal Interim Intelligence Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 
6.d Interim Intelligence dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 
 
Artikel 7: Facturering en betalingsvoorwaarden
7.a Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd. De datum van betaling is die waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Interim Intelligence is bijgeschreven.
7.b Interim Intelligence heeft het recht om bij opdrachten die langer dan een maand duren, maandelijks te factureren.
 
 
7.c Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Opdrachtgever rente verschuldigd over het uitstaande bedrag die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige sommatie daaraan is voorafgegaan.
 
7.d Interim Intelligence is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste een sommatie gerechtigd de webmarketing campagne van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te stoppen totdat betaling heeft plaatsgevonden.
7.e Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte.
 
7.f In geval van niet tijdige betaling van enige factuur is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wordt het totale bedrag onmiddellijk opeisbaar.
 
7.g In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Interim Intelligence en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Interim Intelligence onmiddellijk opeisbaar zijn.

 
Artikel 8: Geheimhouding / Vertrouwelijke informatie
8.a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de werkzaamheden of het project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
 
8.b. Opdrachtgever is verplicht tot strikte geheimhouding van de werkmethode, respectievelijk de inhoud van alle informatie die op de overeenkomst betrekking heeft, inclusief de door Interim Intelligence vervaardigde en/of verstrekte documenten, behalve die uitdrukkelijk voor extern gebruik bedoeld zijn.
 
8.c Opdrachtgever is gehouden de geheimhoudingsverplichting op te leggen aan alle ondergeschikten en derden die daarvan kennis krijgen en staat er voor in dat die ondergeschikten en derden die verplichting nakomen.
 
 
Artikel 9: Privacyregelgeving
 
9.a De (persoons-)gegevens die door Opdrachtgever aan Interim Intelligence worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 
9.b Partijen zullen het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens (waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens - WBP -) nakomen.
 
9.c Opdrachtgever vrijwaart Interim Intelligence, behoudens opzet en/of grove schuld van Interim Intelligence, tegen alle aanspraken die jegens Interim Intelligence mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
 
9.d Interim Intelligence is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden niet heeft voldaan aan het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Interim Intelligence is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens Interim Intelligence aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting. Interim Intelligence zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie (waaronder persoonsgegevens), zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven.
 
9.e Interim Intelligence zal slechts na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever derden als bewerker inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

 
Artikel 10: Opzegging, ontbinding of annulering van de overeenkomst
10.a. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling, indien zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd of indien Opdrachtgever, een vennootschap zijnde, wordt ontbonden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Interim Intelligence gerechtigd, zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding of garantie en onverminderd de aan verder toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
10.b. Interim Intelligence is gerechtigd in geval van ontbinding als bedoeld in het vorige lid onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.
10.c. Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht over willen gaan, dan dient dit schriftelijk of per e-mail aan Interim intelligence gemeld te worden.
10.d. Bij voortijdige beëindiging of annulering van een opdracht worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- 100% van de kosten bij annulering vanaf 14 dagen tot de dag waarop opdrachtuitvoering plaatsvindt;
- 50% van de kosten bij annulering tussen 30 tot 15 voor aanvang van de opdrachtuitvoering;
- 10% van de kosten bij annulering langer dan 30 dagen voor aanvang van de opdrachtuitvoering.
 
10.e. Indien de opdracht in een later stadium toch doorgang vindt, zullen bij onveranderde specificaties de reeds in rekening gebrachte kosten zoveel mogelijk worden verrekend.

Artikel 11: Intellectueel eigendom / auteursrecht
11.a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Interim Intelligence verleende diensten, zoals gemaakte plannen, presentaties, documenten, teksten en afbeeldingen, rusten bij Interim Intelligence.
 
11.b Met betrekking tot het genoemde in artikel 11.a wordt overeengekomen dat aan Opdrachtgever de bevoegdheid wordt overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en opslag in (geautomatiseerde) gegevensbestanden binnen de organisatie van Opdrachtgever.
 
11.c Opdrachtgever vrijwaart Interim Intelligence voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.
11.d Interim Intelligence behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever bij derden terecht komt. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit de in artikel 11.a genoemde documenten in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interim Intelligence. Met openbaar maken wordt eveneens verstaan het - kosteloos danwel in betaalde vorm - verspreiden binnen met opdrachtgever verbonden organisaties of bedrijven.
 
11.e Indien Opdrachtgever het auteursrecht van Interim Intelligence schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan Interim Intelligence een boete verschuldigd zijn ter grootte van het aan Opdrachtgever door Interim Intelligence terzake van het project gefactureerde bedrag met een minimum van € 15.000,-- (vijftienduizend euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door Interim Intelligence geleden schade vergoeden.
 
11.f Alle gebruik van gegevens van Interim Intelligence is voor risico van Opdrachtgever. Interim Intelligence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade bij gebruik van gegevens.
 
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.a Interim Intelligence is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Interim Intelligence is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 
 
12.b Interim Intelligence is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die veroorzaakt zijn door andere oorzaken dan het niet in acht nemen door Interim Intelligence van de zorgvuldigheid, deskundig-heid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht sprake is.
 
12.c De totale aansprakelijkheid van Interim Intelligence wegens toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (ex. btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 250.000 euro (tweehonderd vijftigduizend euro).
12.d Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Interim Intelligence aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Interim Intelligence toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Interim Intelligence is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 
12.e Interim Intelligence sluit ten behoeve van zichzelf een aansprakelijkheidverzekering af (daaronder begrepen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door werkzaamheden van Interim Intelligence ter uitvoering van de opdracht.
 
12.f De in voorgaande leden van artikel 12 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg van opzet is of grove schuld van Interim Intelligence.
 
12.g Schade waarvoor Interim Intelligence op grond van de vorige leden van artikel 12 aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en gemotiveerd ter kennis heeft gebracht van Interim Intelligence, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
12.h De Opdrachtgever vrijwaart Interim Intelligence ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of het uitblijven daarvan.
 
 
Artikel 13: Overmacht
 
13.a Interim Intelligence is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 
13.b Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Interim Intelligence geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Interim Intelligence niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals:
 
- gedragingen van personen waarvan Interim Intelligence bij de uitoefening van de overeenkomst gebruik maakt,
 
- ongeschiktheid van zaken waarvan Interim Intelligence bij de uitoefening van de overeenkomst gebruik maakt,
 
- brand, werkstaking, rellen en/of oproer, oorlogen en/of oorlogsdreiging, transportproblemen, natuur- en/of kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en/of doorvoerverbod(en), tekortschieten van toeleveranciers, computer- en/of softwarestoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet meer van Interim Intelligence gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen jegens opdrachtgever verder nakomt.
 
13.c Interim Intelligence kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
13.d Indien Interim Intelligence bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 
 
Artikel 14: Specifieke bepalingen over Zoekmachine Marketing
14.a Betreffende zoekmachine marketing activiteiten behoudt Interim Intelligence zich de volgende rechten voor: Interim Intelligence zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren (inspanningsverplichting). Interim Intelligence behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege Interim Intelligence verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
14.b Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Hiertoe behoren onder meer:
-het voeren van maximaal 1 account per bedrijf
-het niet disabelen van de "back/vorige" knop in de Internetbrowser
Interim Intelligence zal Opdrachtgever inzake deze voorschriften adviseren en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze specifieke adviezen.

 
 
Artikel 15: Reclame
 
15.a Indien de door Interim Intelligence verrichte werkzaamheden volgens Opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Opdrachtgever Interim Intelligence daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na constatering van het vermeende gebrek schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever dient daarbij nauwgezet aan te geven waarin de door Interim Intelligence verrichte werkzaamheden tekortschieten. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.
 
15.b Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal het gebrek - indien mogelijk - door Interim Intelligence worden hersteld, zonder dat daarvoor aan Opdrachtgever additionele kosten in rekening worden gebracht. Uitsluitend in het geval herstel niet mogelijk is, zal Interim Intelligence een evenredig gedeelte van de door Opdrachtgever betaalde of te betalen kosten vergoeden.
 
15.c Reclame laat de verplichtingen van Opdrachtgever uit de met Interim Intelligence gesloten overeenkomst onverlet.
 
15.d. Indien de reclame ongegrond blijkt, kan Interim Intelligence - indien daartoe aanleiding bestaat - de kosten welke verband houden met de ten onrechte ingediende reclame aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 
 
Artikel 16: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst
16.a Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
 
 
 
Artikel 17: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
17.a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
17.b De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
17.c Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Breda.